Chatpata Chana Raita (Ρεβίθια στο Hot Sour Yogurt)