Bamies Latheres me Domata: Stewed Okra in Tomato Sauce